Loading...
Home Page V2 2018-01-31T14:06:49+00:00

religie | respect | realiteitszin

Dagelijks komt het de huiskamer binnen: nieuws waarin religie een rol speelt. Meestal negatief. Vandaag de dag zien we godsdienstige uitingen en religieus gemotiveerd gedrag veel nadrukkelijker om ons heen dan ‘vroeger’. In de publieke ruimte, in het sociale domein, in de verhouding tussen burgers en overheid.

Die zichtbaarheid van religie in de publieke ruimte schuurt steeds meer met de ‘culturele draagkracht’ van veel Nederlanders. Het dwingt bestuurders en rechtscolleges soms op glad ijs…

In het ontkerkelijkte Nederland van vandaag is het moeilijk voor te stellen dat godsdienst (nog steeds) een belangrijke rol speelt in de samenleving. Het onbegrip – en zelfs onvermogen – van seculiere westerlingen om ‘geloof’ serieus te nemen als hefboom voor maatschappelijk gedrag, is het werkgebied van Sprenger & Kramer.

Sprenger & Kramer is een training- en adviesbureau dat een religie-wetenschappelijk perspectief toevoegt aan het bestaande instrumentarium van overheidsinstellingen, onderwijs, zorg en andere publieke organisaties. Sprenger & Kramer zet vraagtekens bij heersende praktijken. De-mythologiseert waar nodig. En corrigeert religieuze stereotyperingen.

Want religie vraagt respect. Maar ook realiteitszin.

Zelfs als religie voor jou persoonlijk geen enkele betekenis heeft, dan nog zul je die religie moeten doorgronden om de wereld te begrijpen. 

Stephen Prothero, University of Boston

Wat Sprenger & Kramer biedt

Sprenger & Kramer stelt zich ten doel organisaties te ondersteunen bij het pro-actief en weerbaar omgaan met ‘religie’ als sociaal en maatschappelijk verschijnsel. Wie meer weet van religie, en de driehoek religie-cultuur-etniciteit, begrijpt het hoe en waarom achter religieuze denkbeelden en geloofspraktijken en maakt effectiever beleid.

Feit is dat de samenleving in toenemende mate te maken heeft met manifestaties van religie in het openbare leven. Vast staat ook dat (semi-)overheid en bedrijfsleven hier steeds meer mee geconfronteerd worden. Adequaat en verantwoordelijk omgaan met deze complexe en soms schurende realiteit vraagt kennis, een kritisch begrip van wat ‘religie’ inhoudt, en instrumenten in de vorm van hanteerbare richtlijnen en kaders.

Sprenger & Kramer verzorgt trainingen en workshops voor beleidsmakers en professionals bij overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Inzet is om inzicht te geven in de invloed van religieuze denkbeelden op het gedrag van mensen, individueel en in groepsverband. Daarnaast biedt Sprenger & Kramer maatwerk advies waarmee specifieke casuïstiek of problematiek in kaart wordt gebracht.

Open Seminar

Religie als maatschappelijk verschijnsel

Open Seminar

Laagdrempelig, brede oriëntatie
Focus op religieus-gemotiveerd gedrag
Voor beleidsmakers en professionals

Trainingen

(In-company) Trainingen & Workshops

Trainingen

Onafhankelijk en objectief
In-company of op locatie
Afgestemd op uw praktijk

Advies

Maatwerk voor specifieke problematiek

Advies

Neutraal en onafhankelijk
Ad hoc of op projectbasis
Bestuurlijke verrijking